Yönetmelik

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE SORUNLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 

Kuruluş

*Madde 1- 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin (d) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak “Bülent Ecevit Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi” kurulmuştur.

Amaç

Madde 2- Merkezin kuruluş amacı, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 4 ncü ve 5 nci maddelerinde belirtilen amaç ve ana ilkeler, aynı Kanunun 12 nci maddesinin (g) bendinde ve 37 nci maddesinde belirtilen ana esaslar doğrultusunda çevre sorunları konusunda bilimsel araştırmada bulunmak, çevre kirliliğinin nedenleri ve önlenmesine yönelik stratejiler geliştirmek, bu konuda projeler üretmek ve uygulamak, yörede çevre bilincinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.

Çalışma Alanları

Madde 3- Merkez, amacı doğrultusunda aşağıdaki alanlarda çalışmalar yürütür:

a) Bölgenin doğal, tarihi ve kültürel çevre sorunları öncelikli olmak üzere, her türlü çevre kirliliği (hava kirliliği, toprak kirliliği ve su kirliliği v.b.) ve diğer çevre sorunları üzerinde inceleme ve araştırmalarda bulunarak, bu sorunların çözümüne ışık tutacak öneriler geliştirmek, raporlar hazırlamak,

b) Çalışma konularıyla ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında Üniversite, kamu kuruluşları, yerel yönetimler ve özel kuruluşlar ile işbirliği yapmak,

c) Çalışma alanına giren konularda çeşitli yayınlar yapmak, konferans, panel, kurs, seminer, kongre, bilimsel toplantılar düzenlemek, yurt içinde ve yurt dışında bu tür etkinliklere katılmak,

d) Düzenlenen kurs ve seminerlere katılanlara katılım belgesi vermek,

e) Çalışma alanına giren araştırmaların yapılabilmesi için gerekli laboratuvar, atelye, gözlem yerleri ve diğer tesisleri kurmak; Üniversitenin çeşitli birimlerinde mevcut laboratuvar ve benzer tesislerden yararlanmak,

f) Çevre sorunlarına ilişkin kitaplık ve dökümantasyon merkezi kurmak,

g) Çevre sorunlarına ilişkin her türlü yayın ve yayım faaliyetlerinde bulunmak,

h) Merkez Yönetim Kurulunca belirlenecek bedeli karşılığında, özel ve kamu kuruluşlarının isteği üzerine, çevre ile ilgili araştırma ve uygulama projeleri hazırlamak, çevre ve atık yönetimi, “ÇED” raporu düzenleme faaliyetlerinde bulunmak,

ı) Rektörlükçe verilen diğer görevleri yapmak.

Merkezin Organları

Madde 4- Merkezin Organları; Merkez Müdürü, Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulundan oluşur.

Merkez Müdürü

**Madde 5- Müdür; Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür, yeniden görevlendirilebilir ve aynı usulle görevden alınabilir. Müdür, Rektöre karşı sorumludur.

Müdürün önerisi ile çalışmalarında yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulunda görevli öğretim elemanları arasından iki kişi, üç yıl için Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Süresi biten müdür yardımcısı, yeniden görevlendirilebilir. Müdür gerektiğinde yardımcılarının değiştirilmesi için Rektöre teklifte bulunabilir.

Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

b) Yönetim Kurulu üyelerini toplantıya davet etmek.

c) Yönetim Kurulunun toplantı gündemini belirlemek.

ç) Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak.

d) Merkezin amaçları doğrultusunda yapılacak çalışmaların düzenli bir biçimde yürütülmesini sağlamak.

e) Merkezin hazırladığı araştırma, uygulama, çalışma, plan ve projelerini değerlendirmek üzere Yönetim Kuruluna sunmak.

f) Merkezin verimli çalışması için ilgili birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak.

g) Merkezin faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak ve her yılın aralık ayında Yönetim Kurulunda onaylanmış şekli ile Rektöre sunmak.

ğ) Merkezin amacına uygun diğer görevleri yürütmek.

Yönetim Kurulu

**Madde 6-Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü, müdür yardımcıları ve Üniversitede görevli, Merkezin çalışma alanı ile ilgili öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilirler. Yönetim Kurulu üyeliğinin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetimi ile ilgili kararlar almak.

b) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek, bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenlemek.

c) Merkezin faaliyet konularında işbirliği gerektiren çalışmaların yürütülebilmesi için gerekli düzenlemeleri yapmak.

ç) Merkezin çalışmaları için gerekli görülen çalışma grupları ve komisyonları kurmak.

d) Yurt içindeki ve yurt dışındaki kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların ilkelerini tespit etmek ve protokollerini hazırlamak.

e) Merkezin çalışma alanına giren diğer konularda kararlar almak.

f) İlgili mevzuatla verilecek diğer görevleri yapmak.

Danışma Kurulu

**Madde 7- Danışma Kurulu; Üniversite içinden veya dışından Merkezin faaliyet alanları doğrultusunda çalışmalar yapan kişi ve kurum temsilcileri arasından Rektör tarafından görevlendirilecek dört kişi ve Müdürden oluşur. Müdür, Danışma Kurulunun başkanıdır. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir.

Danışma Kurulu, yılda en az bir kere Müdürün daveti üzerine salt çoğunluk ile toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Danışma Kurulu; yıllık faaliyet raporu, çalışma programı, eğitim faaliyetleri, çalışmalar ile bir sonraki çalışma yılına ait programla ilgili Yönetim Kuruluna görüş bildirir ve önerilerde bulunur.”

Destek Hizmetleri

*Madde 8- Destek Hizmetleri:

a) Merkezin idari ve teknik hizmetleri, Rektörlükçe görevlendirilecek personel tarafından yürütülür.

b) Merkezin döner sermaye kapsamındaki hizmetlerinde Bülent Ecevit Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Madde 9- Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda genel hükümlere göre işlem yapılır.

Yürürlük

Madde 10- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

*Madde 11- Bu Yönetmelik hükümlerini Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü yürütür.

_______

 

23Eylül 1998 tarih 98/09 sayılı Senato kararı ile kabul edilmiş, 08 Nisan 2001 tarih 24376 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

*20.07.2012 tarih 2012/15-8 sayılı Senato Kararı ile kabul edilmiş, 14.08.2012 tarih 28384 sayılı Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

** 29.01.2014 tarih 2014/01-1 sayılı Senato Kararı ile kabul edilmiş, 09.02.2014 tarih ve 28908 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Comments are closed.