Yönerge

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

ANAOKULU YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

 

MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı, öncelikli olarak Bülent Ecevit Üniversitesi akademik ve idari personelinin okul öncesi çağdaki çocuklarının çalışma saatleri içinde bakımları ve eğitimlerine yardımcı olmak üzere bunlara verilecek okul öncesi eğitim kapsamında Anaokullarının yönetimi, eğitim ve işleyişine ilişkin esas ve usulleri belirlemektir.

 

Kapsam

 

MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, Bülent Ecevit Üniversitesi Anaokullarının yönetimi, eğitim görevleri ve işleyişi ile ilgili hükümleri kapsar.

 

Dayanak

 

MADDE 3 – (1) Bu yönergenin dayanağı, Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Tesisler İşletme Yönergesidir.

 

Tanımlar

 

MADDE 4 –  (1) Bu Yönergede geçen;

a) Anaokulu: Bülent Ecevit Üniversitesi Anaokullarını,

b) Birim: Her bir anaokulunu,

c) Birim Sorumlusu: Anaokulu Sorumlusunu,

ç) Çocuk: Anaokulunda okul öncesi eğitim alan çocukları,

d) Eğitimci: Anaokulunda çalışan çocuk gelişimi ve eğitimi uzmanlarını, okul öncesi öğretmenlerini,

e) İşletme: Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Tesis İşletmesini,

f) İşletme Müdürü: Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığında görevli ilgili Şube Müdürünü,

g) İşletme Yönergesi: Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Tesisler İşletme Yönergesini,

ğ) Rektör: Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörünü,

h) SKS : Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Dairesini,

ı) Üniversite: Bülent Ecevit Üniversitesini,

i) Veli: Anaokulundan hizmet alan anne ve babaları,

j) Yönetim Kurulu: Bülent Ecevit Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

k) Yürütme Kurulu: Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Tesisler İşletmesi Yürütme Kurulunu,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

Anaokulunun Amaç, İlke, Hizmet ve Çalışma Kuralları

 

Anaokulunun amacı

 

MADDE 5 – (1) Anaokulunun amacı;

a) Milli Eğitimin temel ilke ve amaçları doğrultusunda okul öncesi çocuklarına çağdaş, evrensel ve bilimsel eğitim olanakları sunmak ve bu eğitimin sürekliliğini ve gelişimini sağlamak,

 

b) Öncelikli olarak Üniversitenin akademik ve idari personelinin okul öncesi çağdaki çocuklarının çalışma saatleri içinde bakımları ve eğitimlerine yardımcı olmak,

c) Çocuk, veli ve çalışanlarımızın memnuniyetini dikkate almak, kurumumuzun sosyal sorumluluk işlevini, güvenirliliğini ve saygınlığını arttırmaktır.

 

Anaokulunun ilkeleri

 

MADDE 6 – (1) Çocukların okul öncesi eğitimi aşağıdaki ilkeler doğrultusunda planlanır.

a) Kendilerini tanımalarına, yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olmak, özgüvenli, kendisi ve çevresiyle barışık, doğru ve yapıcı iletişim kurabilen bireyler olarak yetişmelerini sağlamak,

b) İlköğretim kurumuna hazırlanmak,

   c) Kültür, sanat ve spor etkinliklerinde yetkin ve katılımcı, estetik değerlere ve çevre bilincine sahip, kendi kültürünü özümseyip geliştirebilecek ve farklı kültürlere saygılı yurttaşlar olarak yetiştirmek,

ç) Anadili doğru ve güzel bir biçimde kullanmalarını sağlamak,

d) Merak, araştırma, sorgulama ve keşfetmeyi teşvik eden öğrenme ortamları oluşturmak,

e) Akademik, sosyal, duygusal, fiziksel gelişimlerini desteklemek,

f) Yaşam becerilerini geliştirmek,

g) Bilgiye ulaşma yollarını öğretmek,

ğ) Kendi kendine yeten bağımsız bireyler yetiştirmek.

 

Anaokulunun hizmetleri

 

MADDE 7 – (1) Anaokulunun hizmetleri;

a) Üniversite mensuplarının okul öncesi yaştaki çocuklarının eğitim, öğretim ve bakım sorumluluğunu paylaşarak, çocuklara, çağdaş okul öncesi hizmetlerini sunmak,

b) Üniversitemiz ilgili bilim dallarındaki öğrencilere uygulamalı eğitim ve gözlem imkanı sunmak,

c) Okul öncesi dönemdeki çocukların gelişimlerini destekleyecek eğitim programları geliştirme, uygulama ve sonuçlarını değerlendirmek,

ç) Okul öncesi dönemdeki çocukları; yaş, ilgi ve gereksinimlerine uygun yöntem araç ve gereçleri kullanarak değerlendirmek ve elde edilen bilgileri aileler ile paylaşmak,

d) Konu ile ilgili bilim dallarında çalışan eğitim elemanlarına araştırma yapabilecek elverişli koşulları sağlamak,

e) Aileler ile gerekli işbirliğini sağlayarak, çocuk gelişimi ve eğitimi hakkında bilgilendirme ve rehberlik hizmeti sunmaktır.

 

Anaokulunun çalışma kuralları

 

MADDE 8 – (1) Anaokulunun çalışma kuralları şunlardır;

a) Anaokulu mesai saatleri içinde çalışır,

b) Anaokulu hafta sonu ve resmi tatillerde kapalıdır,

c) Kar, sis vb. olumsuz hava koşulları nedeniyle Zonguldak İli için Zonguldak Valiliği emriyle okulların kapatılması kararı alındığında herhangi bir kaza riskine karşı Anaokulu servis araçları hizmet veremez. Veliler kendi olanaklarıyla çocuklarını anaokuluna getirebildikleri takdirde Anaokulundan yararlanmaları mümkündür.

ç) Rektörlük Makamının onayı ile Anaokulunun fiziki koşullarında ortaya çıkabilecek olağanüstü durumlarda ve bulaşıcı hastalık salgınlarında Anaokulu kapatılabilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

Kayıt Kabul, Ücretler, Özel Durumlar, Devam-Devamsızlık ve Servis

 

Kayıt kabul

 

MADDE 9 – (1) Anaokuluna kayıt kabul koşulları şunlardır:

a) Anaokuluna başlama yaşı okul öncesi yaşlarıdır.

b) Anaokuluna kabul edilecek çocukların tuvalet kontrollerini kazanmış olmaları gerekmektedir.

c) Anaokuluna kayıt için, öncelik Üniversite personeline ait olmak üzere çocuğun anne veya babasının kamu personeli personeli olması zorunludur.

ç) Anaokulu’na kayıt işlemleri ön kayıt ve kesin kayıt olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilir.

d) Anaokulu kayıt işlemleri her yıl birim sorumlusunca ilan edilen tarihler arasında Anaokulunda yapılır ve bu tarih Üniversitenin tüm birimlerine duyurulur.

e) Ön kayıt tarihinin sona ermesi ile birlikte müracaat listesi Yürütme Kurulu’na onayına sunulur. Kesin kayıt yapacak öğrencilerin kayıtları Birim Sorumlusu tarafından yapılır.

 

Ücretler

 

MADDE 10- (1) Anaokulu ücretleri, her yıl kayıt işlemleri başlamadan önce mayıs ayında Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Tespit edilen ücret 15 Eylül itibariyle uygulamaya konur.

(2) Anaokulu ücretleri, Üniversite personelinin maaşından kesilerek tahsil edilir. Personel olan velilerden, kesin kayıt esnasında Anaokulu ücretinin maaşından kesilebilmesi için muvafakatname alınır. Muvafakatname; Birim Sorumlusu tarafından çocuk Anaokuluna başladıktan sonra Yürütme Kurulu Başkanlığına iletilir.

(3) Üniversite personeli olmayan veli aylık Anaokulu ücreti ödemesini ilgili banka hesabına her ayın 15 ile 20’si arasında yatırır. Ödemeyi yapan veli banka dekontunu Birim Sorumlusuna iletmek durumundadır.

(4) Üniversite personeli olan ve birden fazla çocuğu Anaokuluna kayıtlı devam eden ailelere her çocuk için %25 kardeş indirimi yapılır.

(5) Anaokulu ücretleri birbirini takip eden ayların 15’inden 15’ine tahsil edilir.

(6) Anaokuluna ilk başlama döneminde; çocuğun Anaokuluna geldiği gün sayısı göz önüne alınarak, günlük hesaplama ile ücret talep edilir. İlişik kesme durumunda geriye dönük ücret iadesi yapılmaz.

(7) Veliden (askere gitme, yurtdışı göreve gitme, hastalık vb) ya da çocuktan kaynaklanan (hastalık, ameliyat vb) özel durumlarda, özel durumun belgelenmesi halinde kayıt dondurma işlemi yapılabilir. Bu durumda veliden alınan dilekçe Yürütme Kurulu’na sunulur. Yürütme Kurulu’nun uygun görmesi halinde kayıt dondurma işlemi en fazla 2 ay için yapılır. Bu sürenin uzaması durumunda 3’üncü aydan itibaren Anaokulu ücreti veli tarafından tam olarak ödenir ya da ilişik kesme işlemi yapılır.

(8) Veliden ya da çocuktan kaynaklanan herhangi bir devamsızlık durumunda ücret iadesi yapılmaz.

(9) Anaokulu eğitim programı kapsamında yer alan sosyal aktivite (gezi, tiyatro vb), test kitabı alımı gibi özel harcamalar veliden talep edilir. Talep edilen ücret miktarı ve ödeme şekli Birim Sorumlusu tarafından her eğitim dönemi başında belirlenerek velilere duyurulur.

 

 

İlişik kesme

 

MADDE 11- (1) İlişik kesmek isteyen veli, bu talebini en az 15 gün önce Anaokulu Birim Sorumlusuna yazılı dilekçe ile bildirmek durumundadır.

(2) İlişik kesilebilmesi için geriye dönük olarak tüm aylık ücret ödemelerinin tam olarak tahsil edilmiş olması gerekmektedir.

(3) Üniversite, aşağıda belirtilen özel durumlarda Anaokulundan kayıt silme işlemi doğrudan gerçekleştirir:

a) Üniversite personeli olan velinin herhangi bir nedenle görevinden ayrılması durumunda isteğine bağlı olarak çocuğun kaydı eğitim dönemi sonuna kadar devam ettirilir. Dönem sonunda ilişik kesilir.

b) Aylık ücret ödemelerinin düzensiz yapılması ve İşletme Müdürü tarafından yapılacak yazılı uyarılara uyulmaması durumunda ilişik kesme işlemi gerçekleştirilir. Bu durumda, velinin ödememiş olduğu ücretler kanuni faizleri ile birlikte tahsil edilir.

c) Çocuğun Anaokuluna kabulünde esas olan bilgiler ve belgelerde gerçek dışı beyanın olduğunun tespiti durumunda ilişik kesilir.

ç) Velinin Anaokulunun işleyiş ve düzenine ve bu yönerge ile belirlenen esaslara uymama durumunda ilişik kesilir.

 

Özel durumlar, devam-devamsızlık

 

MADDE 12- (1) Kesin kayıtta veliler, istenen kayıt evraklarını ve çocuklarının gelişim özelliklerinin tanımlandığı formları eksiksiz doldurarak Birim Sorumlusuna teslim etmek durumundadırlar.

(2) Bulaşıcı hastalıklarda; hastalık şikayetleri ve bulaştırıcılığı geçene kadar salgınları önlemek amacıyla hasta çocuk Anaokuluna kabul edilmez. Veli hastalık durumunda Birim Sorumlusunu bilgilendirmek zorundadır. Çocuk, ancak doktorun “Anaokuluna devamında sakınca yoktur” raporundan sonra Anaokuluna devam edebilir.

(3) Anaokulunun olası kazanımlarından yararlanılması için çocukların okula devamları ve sabah/akşam geliş/gidiş saatlerine özen gösterilmesi gerekmektedir. Velilerden, çocuklarının devamsızlık nedenlerini Birim Sorumlusuna bildirme sorumluluğunu yerine getirmesi beklenir.

(4) Veliler, adres ve telefon değişikliklerini Birim Sorumlusuna bildirmekten sorumludurlar.

(5) Anaokulunda çocuklara yönelik yapılacak her türlü araştırma niteliğindeki çalışmalar için veli onayı alınır. Veli tarafından onay verilmeyen çocuğun ses, bilgi ve görüntü kaydının alınmasına Birim Sorumlusu tarafından izin verilmez.

(6) Anaokulunda çocuğun kullanması gereken özel eşyaları (Uyku malzemeleri, kişisel kırtasiye malzemeleri vb) veliler tarafından karşılanır. Bu malzemelerin ve evrakların tanımlandığı liste kesin kayıt dosyasında veliye sunulur.

(7) Anaokulunun kapanış saatinin geçmesine rağmen veli tarafından çocuğun teslim alınmaması durumunda;

a) Anaokulu yöneticisi ya da yönetici tarafından görevlendirilen bir eğitimci, çocukla birlikte veli gelene kadar anaokulunda bekler.

b) Çocuğun psikolojisi açısından bu gecikmelerin alışkanlık haline getirilmesi durumunda bu Yönergenin 11. maddesinin 3. fıkrasının ç bendi uyarınca ilişik kesilir.

 

Servis

 

MADDE 13 – (1) Veliler çocuklarını, ücreti veliler tarafından karşılanan servis araçları ile gönderip/alabilirler.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

Görevliler, Görev, Yetki ve Sorumluluk

 

Görevliler

 

MADDE 14 –  (1) Anaokulunda aşağıdaki görevliler tarafından hizmet verilir:

a) Birim Sorumlusu,

b) Eğitimci,

c) İdari personel,

ç) Aşçı,

d) Yardımcı personel.

 

Görev, yetki ve sorumluluk

 

MADDE 15- (1) İşletme Yönergesinde belirtilen usul ve esaslara göre atanan Birim Sorumlusu, İşletme Yönergesinde belirtilen görevlerinin yanı sıra,

a) Çocuklara yönelik eğitim programı ve gelişim envanterlerinin hazırlanmasından,

b) Anaokulunun amacına uygun bir şekilde hizmet vermesinden ve yönetilmesinden ve bu Yönergenin uygulanmasından sorumludur.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

 

Çeşitli Hükümler

 

MADDE 16- (1) Çocuğunu Anaokuluna kayıt ettiren veli bu Yönergede belirtilen tüm kayıt kabul koşullarını ve çalışma usul ve esaslarını aynen ve eksiksiz olarak kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

 

MADDE 17- (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan konularda İşletme Yönergesi hükümleri ve diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

 

Yürürlükten kaldırılan yönerge

 

MADDE 18- (1) Bu Yönerge ile 10.09.2004 tarihli ve 2004/09-20 sayılı Senato Kararı ile kabul edilmiş Zonguldak Karaelmas Üniversitesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi ABD Uygulama Alanı Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yürürlük

 

MADDE 19- (1) Bu Yönerge hükümleri Bülent Ecevit Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

 

Yürütme

 

MADDE 20- Bu Yönerge hükümleri Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.

 

 

10.05.2012 tarih ve 2012/10-3 sayılı Senato Kararı ile kabul edilmiştir.

 

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir