Yönetmelik

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 


                                                               
 BİRİNCİ BÖLÜM

                                       Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

           Amaç

*        MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bülent Ecevit Üniversitesinin okul öncesi eğitim, aile-çocuk iletişimi, çocuk sağlığı ve çocuk psikolojisi alanlarında eğitim veren birimlerinin uygulama alanına yönelik çalışmalar ve bilimsel  araştırmalar yapabilmelerine katkıda bulunmak ve okul öncesi çağı çocuklarının eğitim kalitelerinin arttırılmasına yönelik çalışmalar yapmak üzere Rektörlüğe bağlı olarak kurulan, Bülent Ecevit Üniversitesi Okul Öncesi Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaç ve faaliyetlerini, yönetim organlarını, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

          Kapsam

*        MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Bülent Ecevit Üniversitesi Okul Öncesi Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

          Dayanak

          MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin  birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendine ve 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

          Tanımlar

*        MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Üniversite: Bülent Ecevit Üniversitesini,

b) Rektör: Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörünü,

c) Merkez: Bülent Ecevit Üniversitesi Okul Öncesi Eğitim Uygulama ve  Araştırma Merkezini,

ç) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaç ve Faaliyetleri 

          Faaliyet alanları

          MADDE 5 – (1) Merkezin  amaç ve faaliyetleri şunlardır:

a)  Bölgenin okul öncesi eğitim çağı çocuklarının eğitim sorunlarının tespiti ile sorunların giderilmesine yönelik yeni projeler üretmek ve bu suretle eğitim kalitesini arttırmak, okul öncesi eğitim, aile-çocuk iletişimi, çocuk sağlığı ve çocuk psikolojisi alanlarında bilimsel araştırmalar ve çalışmalar yapmak,

b) Uygulama amaçlı anaokulları açarak, Üniversitenin bu alanda öğrenim gören öğrencilerine ve öğretim elemanlarına uygulama, araştırma ve bilimsel çalışma ortamları hazırlamak,

c) Uygulama anaokullarında eğitim görecek çocukların eğitim ve sağlık bilimleri gereklerine uygun fiziksel, zihinsel, sosyal, duygusal ve ruhsal açılardan gelişimleri ve yaratıcılıklarını en üst seviyeye çıkarmak ve bu alanda eğitim kalitesini geliştirecek programlar oluşturmak,

ç) Okul öncesi eğitim çağındaki çocukların ailelerinin de, çocuklarıyla iletişimlerini geliştirmek amacıyla eğitimlerini sağlamaya yönelik eğitim programları ve kurslar düzenlemek,

d) Faaliyet konularıyla ilgili olarak, ulusal ve uluslararası alanda, resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, ortak projeler üretmek,

a)      Faaliyet alanına giren konularda  yayınlar yapmak, konferans, kongre, sempozyum seminer, panel ve benzeri toplantılar düzenlemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

          Merkezin organları

          MADDE 6 – (1) Merkezin organları; Merkez Müdürü ve Yönetim Kurulundan oluşur.

          Merkez Müdürü

          MADDE 7 – (1) Merkez Müdürü; Üniversitenin Merkezin faaliyet alanları  kapsamına giren birimlerinde görevli öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıllık bir süre için görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü tekrar görevlendirilebilir. Merkez Müdürüne yardımcı olmak üzere, Merkez Müdürünün önerisi ile Rektör tarafından bir müdür yardımcısı görevlendirilebilir. Merkez Müdürü görevi başında bulunmadığı zamanlarda yerine müdür yardımcısı vekalet eder.  Vekalet altı aydan fazla süremez. Merkez Müdürünün görevi sona erdiğinde müdür yardımcısının da görevi sona erer.

          Merkez Müdürünün Görevleri

          MADDE 8 – (1) Merkez Müdürünün  görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

b) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak, Merkezin idari işlerini yürütmek,

c) Merkezin yıllık faaliyet raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak.

         Yönetim Kurulu

          MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü ve Üniversitenin Merkezin faaliyet alanları kapsamına giren birimlerinde görevli tercihen öğretim üyesi  olmak üzere öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıllık bir süre için görevlendirilen üç üyeden oluşur. Anaokulu müdürleri Kurulun doğal üyesi olarak toplantılara katılırlar. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve  kararlar oy çokluğuyla alınır.

          Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Bu Yönetmelikte yer alan faaliyet alanlarına göre Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek, faaliyet alanlarıyla ilgili hususlarda  Üniversite Senatosunun kararı ve Rektörün onayı ile gerekli düzenlemeleri yapmak ve uygulamak,

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu görüşerek onaylamak,

c) Kurs, seminer, panel, konferans ve benzeri programların düzenlenmesiyle ilgili kararları almak,

ç) Araştırma ve proje tekliflerini araştırmak ve karara bağlamak,

d) Uygulama anaokullarında ilgili birimlerce yapılacak bilimsel araştırma ve uygulamalarda anaokulu yönetimi ile ilgili koordinasyonu sağlamak,

e) Öğretim ve uygulama amaçlı faaliyetlerde verilecek katılım belgelerinin biçimini kararlaştırmak,

f) Merkez bünyesinde araştırma ve proje grupları oluşturarak, grupların konuları ve bunlarda görevlendirilecek elemanlarla ilgili kararlar almak,

g) Merkez müdürünün önereceği konuları görüşmek ve karara bağlamak.

                                                            DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

          Personel İhtiyacı

          MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından  karşılanır.

           İta amirliği

*        MADDE 12 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür.  Rektör, bu yetkisini uygun gördüğü ölçüde Merkez Müdürüne devredebilir.

          Yürürlük

          MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

          Yürütme

*        MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü yürütür.

17.11.2005 tarih 2005/07-1 sayılı Senato Kararı ile kabul edilmiş 02.07.2006 tarih 26216 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

* 13.07.2012 tarih ve 2012/14-36 sayılı Senato Kararı ile kabul edilmiş, 30.07.2012 tarih 28369 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Comments are closed.